OBCHODNÉ PODMIENKY

pre internetový obchod www.syntchem.sk

 

1 Úvodné ustanovenia 

Tieto Obchodné podmienky (OP) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade s postupom podľa OP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.syntchem.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto OP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným v čl. 5 OP.

Za predávajúceho sa v týchto OP považuje spoločnosť SYNTCHEM, spol. s  r.o., 972 32 Chrenovec-Brusno 198, IČO: 36010481, DIČ: 2020469715, IČ DPH: SK2020469715 (ďalej len „predávajúci“ alebo „SYNTCHEM, spol. s  r.o.“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3505/R. Spoločnosť SYNTCHEM, spol. s r.o. prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje internetový obchod na stránke www.syntchem.sk (ďalej len „e-shop“).

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.syntchem.sk, uzavretá podľa čl. 2 a nasl. OP.

Ustanovenia čl. 5 a 6 OP sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

Údaje prezentovaného tovaru v e-shope nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť v e-shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom  a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť. 

2 Objednávanie tovaru, kúpna zmluva, úkony pre uzatvorenie zmluvy

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v e-shope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s OP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa OP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4 OP. Tovar je možné zakúpiť aj zaslaním objednávky na e-mailovú adresu info@syntchem.sk, pričom v objednávke je potrebné uviesť všetky údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy: hlavne meno, fakturačnú adresu, telefonický kontakt, objednávaný tovar a počet kusov.

Pre možnosť aktívneho nakupovania v e-shope je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.syntchem.sk v registračnej časti e-shopu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7 a nasl. OP a s podmienkami podľa OP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať v e-shope pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom „*“ Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Úspešný proces registrácie je ukončený zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na Vami zadanú e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Kúpiť obsah košíka“. Ak chce pozerať v prezeraní tovaru, klikne na „Pokračovať v nákupe“.

Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva z 3 krokov: výberu tovaru a kliknutia na tlačidlo „Kúpiť obsah košíka“; výberu spôsobu platby a dopravy; odoslania objednávky.

V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vybraných  údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho. Ak OP neustanovuje v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu (uzatvorenia zmluvy) až do doby dodania tovaru kupujúcemu.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými OP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné dokončiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez e-shop alebo e-mailom. Táto objednávka  je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto OP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez e-shop prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami OP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim.

Na základe dohody strán a v súlade s OP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená automatickým zaslaním potvrdzujúceho e-mailu v prípade objednávky cez e-shop alebo potvrdzujúceho e-mailu v prípade objednávky cez e-mail. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto OP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4 OP. 

Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu max. do 2 hodín od odoslania objednávky.

Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 1 z 3 položiek nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom, pričom bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou.. V prípade, ak kupujúci neodsúhlasí zmenu, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa OP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a OP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4 OP.

Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s OP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a OP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar.

Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru s tým, že je povinný znášať náklady už realizovanej dopravy a náklady doručovania tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v OP a v právnych predpisoch.

Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy alebo zistenia či opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v čl. 2 a 3 týchto OP.

3 Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa objednávky. Cena tovaru v e-shope je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH.

V kúpnej cene tovaru sú zahrnuté náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu.

Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy do okamihu prevzatia tovaru, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

Kúpna cena a náklady na prepravu sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru. Celková cena sa platí hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka).

Kúpna cena je splatná pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku – kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Faktúra vystavená predávajúcim je zároveň záručným listom a spolu s dodacím listom je posielaná s tovarom.

Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a OP. Vrátenie kúpnej ceny  sa vykoná na základe dohody strán. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu. 

4 Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa, kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto OP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (na území krajín v Európskej únii). Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. 

Cena balného – 0 eur

Cena dopravné/dobierkovné Slovenská republika – 0 eur

Cena prepravných služieb Česká republika – podľa platného cenníka Slovenskej pošty/kuriéra

Cena prepravných služieb ostatné krajiny EÚ – podľa platného cenníka Slovenskej pošty/kuriéra

Kupujúci je povinný uhradiť prepravcovi/doručovateľovi celkovú cenu a následne riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení ceny tovaru a ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

Spôsob dodania tovaru volí kupujúci v e-shope, a to v procese objednávania tovaru. Možné je dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnou spoločnosťou. Cena prepravy je uvedená v objednávke.

V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. 2 OP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho. 

Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že je účtovaná cena len jedného.

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo telefonicky. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti. Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne zaplatiť a prevziať tovar, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.syntchem.sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto OP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet zásielok/balíkov. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu balenia či zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne.

Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Osobný odber tovaru v sídle spoločnosti nie je možný. 

5 Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak je vykonaný zásah do tovaru.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na adresu spoločnosti. Dobierku spoločnosť neprevezme.

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci originál alebo kópiu faktúry a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru za nový alebo zamietnutím reklamácie. 

6 Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy: Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci  právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s OP a právnymi predpismi. Kúpna cena sa vráti kupujúcemu na základe dohody.

V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito OP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak napr. predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť – napr. aerosólové technické výrobky.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 

7 Ochrana osobných údajov 

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy, ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho a spoločnosti SYNTCHEM, spol. s r.o., a to aj elektronickými prostriedkami. Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho info@syntchem.sk alebo písomným oznámením na adresu predstavujúcu sídla predávajúceho. Údaje budú následne vymazané.

Svoje osobné údaje si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.syntchem.sk. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

8 Záverečné ustanovenia 

Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení OP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy/OP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, so sídlom na Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1.

Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z OP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

OP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením OP na www.syntchem.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP, reklamačným poriadkom (čl. 5), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

Tieto OP platia od 1. 5. 2014.